Bouw & Agri vakdagen

Ga naar de inhoud
Bouw en Agri Vakdagen
Datum door Coronapandemie nog onbekend!
Algemene voorwaarden van  Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)
Artikel 1 Definities:
Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V. Scherpenzeel), gevestigd en kantoor houdende te Scherpenzeel Holleweg 1 . Bouw en Agri Vakdagen wordt door Bouw en Agri Vakdagen  (J&M Invest B.V.) georganiseerd .
Wederpartij: diegene die een overeenkomst met de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) sluit, of heeft gesloten.
Huursom: het bedrag dat de wederpartij verschuldigd is aan de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) als tegenprestatie voor de door Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  te verstrekken standruimte.  
Standruimte: het aantal vierkante meters, dat aan de wederpartij tijdelijk wordt verhuurd.   

Artikel 2 Toepassing:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.  
Artikel 3 Aanbiedingen/Prijzen:  
1. Alle aanbiedingen,  offertes,  prijslijsten etc. van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) zijn vrijblijvend, tenzij de door hem te verrichten prestaties zonder voorbehoud zijn vastgelegd in een volledige omschrijving.  Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de ter beschikking gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.   

Artikel 4 Verplichtingen van partijen:
4.1. Data en plaats van het evenement:
4.1.1 De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere door haar te bepalen omstandigheden de vastgestelde data, tijden en plaatsen van het evenement te wijzigen en/of het evenement geen doorgang te doen vinden.
4.1.2.  Zo’n bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld aanwezig indien sprake is van onvoldoende deelname voor een rendabele exploitatie van het evenement door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  
4.1.3 In geen van deze gevallen kan de wederpartij, onverschillig in welk stadium van deelneming, recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm of uit welke oorzaak deze schade ook mocht zijn geleden.  
4.1.4 Wijziging in data, tijd of plaats geeft de wederpartij niet het recht die inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren.
4.1.5 Indien de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  beslist dat het evenement niet zal plaatsvinden,  vervallen alle inschrijvingen en reeds gedane toewijzingen.
Restitutie van de reeds betaalde standhuur zal binnen dertig dagen na deze beslissing plaats vinden. De Bouw en AgriVakdagen (J&M Invest B.V.)  is in een dergelijk geval tot geen enkele vergoeding van rente, kosten en dergelijke gehouden.

4.2. Aanvaarding van de wederpartij als deelnemer:
4.2.1 Het inschrijven voor deelneming aan het evenement kan uitsluitend geschieden door invulling en akkoord van de algemene voorwaarden op de website www.bouwenagri.nl
4.2.2 De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelneming af te wijzen, indien de belangen van (een) andere deelnemer(s) en/of van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) en/of van het evenement als zodanig zulks vergen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)
4.2.3 Standruimte wordt uitsluitend verhuurd voor de duur van het evenement.

4.3. Wijze van deelnemen:  
4.3.1 Aan het evenement kunnen deelnemen zowel natuurlijke als rechtspersonen die door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) tot deelneming in staat worden gesteld.
4.3.2 Alleen die artikelen mogen worden gevoerd die in de deelnemingsovereenkomst zijn vermeld.
De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) is gemachtigd artikelen die aan dit vereiste niet voldoen te laten verwijderen op kosten van de betrokken wederpartij.
4.3.3 De organisatie verdeelt de beschikbare plaatsruimte over de deelnemers/wederpartijen.
De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) behoudt zich het recht voor de indeling te allen tijde te wijzigen wegens organisatorische redenen.
4.3.4 Het is de wederpartij niet toegestaan activiteiten te ontplooien die naar het oordeel van de organisatie schade kunnen berokkenen aan het evenement waaraan de wederpartij deelneemt.
4.3.5 Het is de wederpartij niet toegestaan tijdens het evenement storende muziek ten gehore te brengen en/of storende lichtbeelden te vertonen, zulks ter beoordeling van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)
4.3.6 Zonder schriftelijke toestemming van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) is het de wederpartij verboden tijdens evenementen loterijen en/of prijsvragen te organiseren.
4.3.8 Exclusiviteit voor wat betreft de door de wederpartij ten toon te stellen en/of aan het publiek aan te bieden goederen, is gelet op de aard  van het door Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) uitgeoefende bedrijf, te allen tijde uitgesloten.

4.4. Grenzen van de gehuurde standruimte:
4.4.1 Diepte en breedte van het gehuurde grondoppervlak van de standruimte worden door de Bouw
en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) aangegeven.
De standbouw, inclusief de wanden, dient binnen deze afmetingen te blijven.
4.4.2 Standbouw en inrichting mogen een hoogte van 2,75 M niet te boven gaan. Afwijking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) Zo nodig kan de organisatie een aanpassing aan de stand van de wederpartij gelasten.
Niet nakoming van een dergelijke opdracht door de wederpartij leidt tot de gevolgen omschreven in art. 4.8.3 Voor het aanbrengen van plafonds of andere afdekking is voorafgaande goedkeuring van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) vereist.
Er dient voor te worden gezorgd dat de plafonds nauwkeurig aansluiten op de plafonds van de aangrenzende stands.


4.5. Inrichting van de stands:
4.5.1 Aan de wederpartij zal gedurende een voor de aanvang van het evenement door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) te bepalen tijd de gelegenheid worden gegeven tot het inrichten van de door hem gehuurde ruimte.
4.5.2 De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  bepaalt wanneer aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden uiterlijk geëindigd dienen te zijn.
4.5.3 Gedurende het evenement mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aanwezig zijn.
4.5.4 Gebruikte materialen dienen in alle opzichten te voldoen aan de voorschriften van de brandweer en andere bevoegde instanties.
Indien brandbare materialen worden toegepast zoals gaasdoek, jute etc., dienen deze brandwerend geïmpregneerd te zijn.
Alle wanden en plafonds dienen naar genoegen en specificatie  van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) te zijn afgewerkt.
4.5.5 Indien aarde, zand of andere vochtaantrekkende/-houdende artikelen worden verwerkt in de standaankleding, dient de vloer afdoende tegen indringen van vocht te worden beschermd.
4.5.6 Het is niet toegestaan, zowel buiten als binnen, aan of op de tenten van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) ongeacht op welke wijze, materiaal van welke aard dan ook aan te brengen of te laten aanbrengen.
4.5.7 Indien er door de wederpartij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen en/of hulpmiddelen die Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) ter beschikking heeft gesteld (zoals bijvoorbeeld een heftruck), dan geschiedt dat gebruik volledig voor rekening en risico van de wederpartij en aanvaardt Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) voor uit dat gebruik voortvloeiende schade geen enkele  aansprakelijkheid.

Artikel 7  Annulering/Ontbinding:
7.1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst art. 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen. Annulering is uitsluitend  mogelijk indien een schadevergoeding wordt voldaan conform lid 2 en lid 3 van dit artikel.
7.2.
Bij annulering minimaal 3 maanden voor de ingangsdatum van het  evenement is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de huursom;

Bij annulering minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van het  evenement is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de huursom;
Bij annulering minimaal 1 maand voor de ingangsdatum van het  evenement is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van 75% van de huursom;
Bij annulering minimaal 14 dagen voor de ingangsdatum van het evenement is de wederpartij 85% van de huursom verschuldigd;
Bij annulering  minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum van het evenement is de wederpartij 100% van de huursom verschuldigd.
7.3. Door Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) in het kader van de verhuur aanvullend gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor aan het gehuurde te treffen voorzieningen) komen te allen tijde naast de annuleringskosten voor 100 % voor rekening van de wederpartij.   

Artikel 8  Aansprakelijkheid:
8.1. De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en in  de ruimste zin, direct of indirect geleden door de wederpartij, diens personeel diens bezoekers of welke andere derde dan ook. Onder schade in de zin van dit artikel is mede begrepen alle gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, schade wegens omzetverlies, gederfde winst etc., alsmede schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook.
8.2. De wederpartij vrijwaart de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) tegen iedere aanspraak van enige derde wegens schade, hoe ook genaamd en in de ruimste zin, veroorzaakt door de wederpartij zelf, diens personeel, diens bezoekers of enige andere derde, voor wiens handelen of nalaten de wederpartij verantwoordelijk is.
8.3. De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) kan zich op het bepaalde in dit artikel niet beroepen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) zelf.  

Artikel 9  Verzekering:
9.1. De wederpartij verplicht zich jegens de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die ten gevolge van brand, blikseminslag, ontploffing, storm, regen, sneeuw en smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit installaties en de daarop aangesloten installaties en de daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet, inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts is de wederpartij verplicht om voor diens rekening en risico een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten.
9.2. Het verzekerde bedrag der uitgebreide schadeverzekering dient tenminste gelijk te zijn aan het totale verzekerde belang bestaande uit de waarde der zaken en eventuele diensten van de betreffende wederpartij. De wederpartij dient de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren voor tenminste € 1.250.000,=. De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de aanvoer- en inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient niet eerder te eindigen dan na de volledige ontruiming van de gehuurde ruimte heeft plaatsgevonden en alle goederen van het terrein van de evenement ruimten zijn afgevoerd.  
9.3. De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) is te allen tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de wederpartij te verlangen.   Artikel 10  Wanprestatie/Toerekenbare tekortkoming:
10.1. Indien Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  volgens de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen, dan dient de wederpartij van die toerekenbare tekortkoming schriftelijk melding te maken aan de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.), dit onverwijld, doch in ieder geval uiterlijk vóór het einde van het evenement, waarop de overeenkomst betrekking heeft. Indien de wederpartij aan deze verplichting  niet heeft voldaan dan leidt dat tot verval van alle aanspraken, die zij ter zake tegenover Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) had kunnen doen gelden.
10.2.Ingeval nakoming van datgene waartoe de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijde en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) tot aan dat moment te voldoen.  
10.3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming  van Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval, storing in energietoevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) , diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.   

Artikel 11  Toepasselijk Recht:
11.1. Op de tussen de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

Artikel 12  Slotbepalingen:  
12.1. De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) zorgt voor de handhaving van de orde. Zij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het publiek en stelt de toegangsprijzen vast.  
12.2. De wederpartij en diens personeel/gemachtigden zijn gehouden zich correct, rustig en niet aanstootgevend te gedragen overeenkomstig de door of namens de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.  
12.3. De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) behoudt zich het recht voor eenieder, zonder opgaaf van reden(en), de toegang tot de terreinen en gebouwen waarin het evenement wordt gehouden, te ontzeggen.
12.4. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) bij monde van zijn directie.   

pdf versie
4.6. Technische voorzieningen aan stands:
4.6.1 Binnen de gehuurde ruimten kunnen werkzaamheden voor de aanleg van elektriciteit worden verricht.
4.6.2 De werkzaamheden dienen voor rekening van de wederpartij te worden uitgevoerd door erkende installateurs, conform de voorschriften van de nutsbedrijven.
4.6.3 De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) aanvaardt tegenover de wederpartij ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit  geen aansprakelijkheid.
4.6.4 De wederpartij is verplicht de voorschriften van de leveringsbedrijven terzake van het gebruik van elektriciteit in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting tengevolge, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op schadevergoeding.
4.6.5 Aansluitkasten ten behoeve van elektriciteitsvoorzieningen, dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.
Hetzelfde geldt ook voor brandkranen, brandhaspels en deuren.
Deze dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn.
De wederpartij is te allen tijde verplicht voorschriften of aanwijzingen van de organisatie en/of de plaatselijke brandweer onverwijld op te volgen of uit te voeren.

4.7. Gebruik standruimte:
4.7.1 De wederpartij is verplicht gedurende de openingstijden tijdens de gehele duur van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en personeel bezet te houden en op adequate wijze. E.e.a. ter beoordeling van de organisatie.  Indien de wederpartij aan deze voorwaarden niet voldoet is de organisatie  gerechtigd de inrichtingsmaterialen van de wederpartij te verwijderen. (Personeel bezetting geldt niet voor het show terrein)
De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor alle kosten die de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  moet maken voor herinrichting van de standruimte.

4.7.2 De directeur, het personeel of de gemachtigden van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  hebben te allen tijde toegang tot de door de wederpartij gehuurde standruimte.
4.7.3 Tentoonstellingsgoederen dienen op zodanige wijze te worden tentoongesteld, dat het vrije uitzicht  op de omliggende stands en de tentoonstellingsruimte niet wordt belemmerd. Zulks staat ter beoordeling van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) Gedurende de openingstijden mogen tentoonstellingsgoederen niet worden bedekt.
De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) heeft tijdens openingsuren het recht aanwezige bedekking te verwijderen, zonder tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij gehouden te zijn.
4.7.4 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of deze gedeeltelijk of geheel aan derden in gebruik af te staan.
4.7.5 Het is de wederpartij niet toegestaan machines, apparaten en/of producten te exposeren waartoe de fabrikant of importeur of een ander zogenaamde gerechtigde geen toestemming heeft verleend. Voor zover er door een fabrikant of  importeur  of een ander zogenaamde gerechtigde ter zake aanspraken geldend worden gemaakt is de wederpartij gehouden de Bouw en Agri Vakdagen     (J&M Invest B.V.)  te vrijwaren.  

4.8. Ontruiming van de stand:
4.8.1 De wederpartij is gehouden de standruimte na ontruiming in dezelfde staat achter te laten als waarin deze aan hem door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) ter beschikking werd gesteld. Eventuele door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) geconstateerde beschadigingen en verontreinigingen worden door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) hersteld en de hieraan verbonden kosten worden volledig aan de wederpartij doorberekend.
4.8.2 Met de ontruimingswerkzaamheden, afvoertransporten, aanvoer van emballage en andere hulpmaterialen en het inpakken van goederen mag eerst worden aangevangen na sluiting van de beurs, doch niet eerder dan nadat door de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) alle maatregelen voor de ontruiming zijn genomen.  
4.8.3 Indien de standruimte niet tijdig geheel is ontruimd, is de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) gerechtigd:
 a. de nog aanwezige materialen, goederen of emballage op kosten en voor risico van de wederpartij te verwijderen of doen opslaan;
 b. de standruimte voor rekening en risico van de wederpartij weer terug te brengen in de staat, waarin deze aan de wederpartij ter beschikking werd gesteld.
4.8.4 De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) is gerechtigd materialen en goederen, waarvan bij de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) niet bekend is aan wie zij toebehoren en die na verloop van één maand na sluiting van het evenement nog niet door de eigenaar zijn afgehaald, naar eigen goeddunken te vernietigen of te verkopen.

4.9. Standhoudersbadges en relatiekaarten:
4.9.1 De wederpartij ontvangt voor zichzelf en zijn vaste personeelsleden kosteloos standhouderbadges die niet overdraagbaar zijn en die op naam zijn gesteld. Deze kaarten zijn strikt persoonlijk en dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot het evenement, zowel in de periode dat het evenement voor het publiek is opengesteld als gedurende de tijden die beschikbaar zijn gesteld voor het opbouwen en afbreken van de stands.
4.9.2 De Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) is te allen tijde gerechtigd zonder nadere opgave van redenen personeel van de wederpartij de toegang tot terrein en gebouwen te ontzeggen.  

Artikel 5  Betaling:
5.1. Betaling ter zake van de ter beschikking gestelde standruimte dient te worden voldaan conform de betalingsvoorwaarden die vermeld zijn op de deelnemingsovereenkomst. Uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het evenement en in ieder geval voordat met de opbouw van de stand een aanvang kan worden gemaakt, dient de gehele huursom en de overige van tot op dat moment verschuldigde kosten te zijn voldaan.
5.2. Bij niet tijdige betaling van enig aan de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) verschuldigd bedrag wordt de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Alle kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 20% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag vermeerderd met de vervallen rente.  
5.3. Ter keuze van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.  
5.4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. In al die gevallen behoudt de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) zich het recht voor de standruimte, zonder nadere kennisgeving of verplichting tot vergoeding van schade zijnerzijds, aan derden te verhuren en/of aan de wederpartij andere standruimte toe te wijzen.  
5.6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.   

Artikel 6  Niet-toerekenbare tekortkoming, faillissement, surséance van betaling:
6. 1. Indien de wederpartij door als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming als bedoeld in art. 6:75 B.W. niet in staat is van de standruimte gebruik te maken, kan de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) de overeenkomst ontbinden dit uitsluitend ter beoordeling van Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.) , in welk geval de wederpartij minimaal 20% van de totale huursom, alsmede de volledige in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  gemaakte overige kosten verschuldigd is.  
6.2. In geval de wederpartij op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst door het enkele intreden van vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de wederpartij gehouden het volledige bedrag der overeengekomen standkosten, alsmede alle te zijnen behoeve gemaakte overige kosten terstond te voldoen, onverminderd het recht van de Bouw en Agri Vakdagen (J&M Invest B.V.)  tot het vorderen van kosten, schade en rente.   

Terug naar de inhoud